• .

روزنامه ها

گل

گل

          با پیامک کد ۵۵۹۵ به شماره ۸۴۹۴ برای دریافت پیشخوان روزنامه گل شناسه آن را از خط ایرانسل به ۸۴۹۴ ارسال نمایید +1-2   

آفتاب یزد

آفتاب یزد

          با پیامک کد ۵۵۸۵ به شماره ۸۴۹۴ برای دریافت پیشخوان روزنامه آفتاب یزد شناسه آن را از خط ایرانسل به ۸۴۹۴ ارسال نمایید +10   

ابتکار

ابتکار

          با پیامک کد ۵۵۶۳ به شماره ۸۴۹۴ برای دریافت پیشخوان روزنامه ابتکار شناسه آن را از خط ایرانسل به ۸۴۹۴ ارسال نمایید +10   

۱۹دی

۱۹دی

          با پیامک کد ۵۵۱۴۸ به شماره ۸۴۹۴ برای دریافت پیشخوان روزنامه ۱۹ دی شناسه آن را از خط ایرانسل به ۸۴۹۴ ارسال نمایید 00   

مغرب

          با پیامک کد ۵۵۰۰۰ به شماره ۸۴۹۴ برای دریافت پیشخوان روزنامه مغرب شناسه آن را از خط ایرانسل به ۸۴۹۴ ارسال نمایید 00   

قدس

          با پیامک کد ۵۵۱۱۰ به شماره ۸۴۹۴ برای دریافت پیشخوان روزنامه قدس شناسه آن را از خط ایرانسل به ۸۴۹۴ ارسال نمایید 00   

همدان امروز

          با پیامک کد ۵۵۱۰۹ به شماره ۸۴۹۴ برای دریافت پیشخوان روزنامه همدان امروز شناسه آن را از خط ایرانسل به ۸۴۹۴ ارسال نمایید 00   

سپیده دانایی

سپیده دانایی

          با پیامک کد ۵۵۱۲۸ به شماره ۸۴۹۴ برای دریافت پیشخوان ماهنامه شناسه آن را از خط ایرانسل به ۸۴۹۴ ارسال نمایید +9-7   

روزنامه تفاهم

روزنامه تفاهم

          با پیامک کد ۵۵۵۸ به شماره ۸۴۹۴ برای دریافت پیشخوان روزنامه تفاهم شناسه آن را از خط ایرانسل به ۸۴۹۴ ارسال نمایید 0-3   

رویش ملت

رویش ملت

برای دریافت پیشخوان خبرگزاری شناسه آن را از خط ایرانسل به ۸۴۹۴ ارسال نمایید +7-6   

راه مردم

راه مردم

          با پیامک کد ۵۵۶۹ به شماره ۸۴۹۴ برای دریافت پیشخوان روزنامه راه مردم شناسه آن را از خط ایرانسل به ۸۴۹۴ ارسال نمایید +4-9   

روزنامه اعتماد

روزنامه اعتماد

          با پیامک کد ۵۵۲۵ به شماره ۸۴۹۴ برای دریافت پیشخوان روزنامه اعتماد شناسه آن را از خط ایرانسل به ۸۴۹۴ ارسال نمایید 0-3   

َ